Pani

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

 

Wniosek mieszkańców miasta Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych

 

Wnosimy o przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie polityki mieszkaniowej Miasta Łodzi.

Od poprzednich konsultacji minęło 6 lat (konsultacje społeczne Założeń do Polityki Mieszkaniowej Łodzi 2020+ odbyły się wiosną 2012r.). Polityka mieszkaniowa prowadzona przez Gminę w latach 2011 – 2015 okazała się nieskuteczna i błędna, na co wskazuje między innymi „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Łodzi na lata 2016 – 2020” (str. 16/17): „obecnie dokonana analiza stanu technicznego zasobu [mieszkaniowego] pozwala stwierdzić, że dynamika dekapitalizacji zasobu postępuje szybciej, niż uzyskane efekty z prowadzonych działań remontowych.”

Pojawiły się też całkowicie nowe okoliczności, w postaci tzw. uchwały antysmogowej, która nakłada obowiązki w zakresie wymiany źródeł ciepła (Uchwała NR XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 24 października 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw). Gmina Łódź będzie mieć trudności z dostosowaniem swoich lokali do wymogów uchwały w wyznaczonych terminach (tj. do 1 stycznia 2023r. dla lokali wyposażonych w kotły CO i CWU i do 1 stycznia 2022r. dla lokali ogrzewanych piecami i kominkami). Miasto nie przedstawiło w tym zakresie żadnych realnych planów organizacyjnych ani finansowych. A według szacunków podawanych przez urzędników UMŁ, w Łodzi pozostało około 120 – 150 tysięcy palenisk starego typu. Brak wyobraźni, zaniechania i zaniedbania władz samorządowych w zakresie dostosowań do uchwały antysmogowej, jest wyraźnie widoczny na tle działań prowadzonych w innych miastach. Władze Krakowa, zmierzając do wyeliminowania niskiej emisji, od lat wydatkują na wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych po kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Władze Katowic planują do 2030r. wydać na walkę z niską emisją 565 mln zł., z czego 291 mln zł. na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w budynkach komunalnych, a około 235 mln zł. na dofinansowanie wymiany w mieszkaniach i domach należących do katowiczan.

Według informacji pozyskanych z ZLM 5 grudnia 2016r., w Łodzi jest 2.204 „domów wielorodzinnych, należących do Gminy Łódź, ogrzewanych za pomocą pieców węglowych” (w tym wiele kamienic). W ramach rewitalizacji zostanie wyremontowanych i podłączonych do sieci CO około 170 kamienic. Widać zatem, że rewitalizacja nie rozwiąże problemu warunków mieszkaniowych i wyposażenia lokali komunalnych w media typu CO i CWU.

Temat złych warunków mieszkaniowych często gości na łamach łódzkiej prasy i jest przedmiotem licznych skarg zgłaszanych przez mieszkańców. Łodzianie skarżą się między innymi na brak lub złe wykonanie remontów, zaniedbane części wspólne budynków, brak CO i CWU, cieknące dachy, wilgotne zagrzybione mury.

W związku z powyższym, zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji o zasięgu ogólnomiejskim, których celem będzie wysłuchanie opinii łodzian na temat polityki mieszkaniowej Miasta Łodzi, oczekiwań mieszkańców miasta pod kątem bezpieczeństwa, dostępności urządzeń sanitarnych, komfortu użytkowania mieszkań komunalnych, estetyki i wyposażenia w niezbędne media i instalacje, zebranie pomysłów co do rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych – na potrzeby rewizji tej polityki.

Ze względu na ograniczony okres, który pozostał do momentu wejścia w życie ograniczeń zapisanych w ww. uchwale i ogrom zadań stojących przed miastem – apelujemy o pilny termin przeprowadzenia konsultacji – w ciągu miesiąca od złożenia ww. wniosku.

Proponowane formy przeprowadzenia konsultacji:

  1. przeprowadzenie otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Łodzi z możliwością składania propozycji i opinii do protokołu,
  2. zebranie propozycji i opinii na piśmie, w tym na formularzach konsultacyjnych i drogą elektroniczną.
  3. Wysłuchanie publiczne, pozwalające wypowiedzieć się zainteresowanym organizacjom, ekspertom i przedstawicielom łódzkich uczelni wyższych,
  4. Przeprowadzenie konsultacji należy poprzedzić szeroką akcją informacyjną, zachęcającą mieszkańców do aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji przez władze samorządowe w przedmiocie polityki mieszkaniowej – między innymi w postaci informacji w środkach komunikacji zbiorowej oraz informacji umieszczanych przez administratorów ZLM, w częściach wspólnych budynków mieszkalnych.

Osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawców:

  1. Mikołaj Siwiński,
  2. Marcin Wawrzyńczak, Stowarzyszenie „Bratnia Pomoc”, 90-520 Łódź, ul. Gdańska 76,
  3. Rafał Górski, Ruch miejski „Łódź Jest Nasza”, INSPRO, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 40.

załączniki – lista 200 osób popierających wniosek