#PracaDlaCiebie

1. Wspieramy łódzkie firmy

 • W Łodzi swoją siedzibę mają tylko nieliczne spółki z listy największych przedsiębiorstw. Ma to negatywne konsekwencje dla rozwoju łódzkiego rynku pracy, uczelni wyższych i zaangażowania biznesu we wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych.
 • Naszym celem jest stworzenie takiej struktury gospodarczej miasta, która będzie bardziej odporna na kryzysy gospodarcze, zapewni niski i stabilny poziom bezrobocia (poniżej 3%), bezpieczeństwo ekonomiczne i dobrobyt. Dlatego stawiamy na łódzkie firmy, na miejscowy biznes, na szacunek dla pracy i przedsiębiorczości.
 • Będziemy prowadzić cykliczne konsultacje (raz na rok) z udziałem łódzkich przedsiębiorców i środowiska akademickiego, na temat warunków prowadzenia handlu i usług, rozwoju rynku pracy, minimalizacji bezrobocia, tworzenia silnych rodzimych przedsiębiorstw i wysoko płatnych miejsc pracy, promocji łódzkich firm i nauczania na wszelkich szczeblach edukacji.
 • Wprowadzimy program „Kupuj lokalnie”.
 • Wprowadzimy preferencje dla firm płacących podatki w Łodzi przy zamówieniach publicznych oraz bonifikaty w czynszu lokali miejskich dla tych, którzy wykonują wybrane zawody rzemieślnicze.
 • Będziemy wspierać drobny handel i tworzyć osiedlowe ryneczki.

2. Niskie podatki i opłaty

 • Aby zapewnić konkurencyjność łódzkich firm, chcemy utrzymania lokalnych podatków i opłat na niskim poziomie.
 • Waldemar Buda zapowiada obniżenie opłat za wodę i stawki bazowej czynszu do poziomu z 2017 r. My przeprowadzimy analizę, czy możliwe są bardziej znaczące obniżki. Mamy jednak świadomość, że dla mieszkańców i dla biznesu równie ważne, jak niskie podatki, są dostępność i wysoka jakość usług publicznych.
 • Przeprowadzimy analizę skutków finansowych likwidacji podatku od środków transportu. Jeżeli likwidacja tego podatku przyniesie znaczące korzyści w postaci rozwoju łódzkich firm działających w branży transportowej oraz nowych inwestycji – wprowadzimy takie rozwiązanie.
 • Konieczne jest powstrzymanie narastania zadłużenia miasta. Oszczędności będziemy szukać w spółkach miejskich, np. w spółce Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta, która obsługuje lotnisko na Lublinku i od lat przynosi straty. Łódź dokłada do lotniska kilkadziesiąt milionów złotych rocznie, kosztem innych wydatków i rosnącego zadłużenia.
 • Zapewnimy oszczędne, gospodarne i transparentne wydawanie publicznych pieniędzy – jawność lokalnej polityki przetargowej i elektroniczny rejestr umów.
 • Nie będziemy prywatyzować Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Platforma Obywatelska tak zadłużyła miasto, że po wyborach może próbować ratować finanse Łodzi przez prywatyzację ZWiK-u. Przejęcie ZWiK przez prywatny biznes może spowodować podwyżki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków oraz utratę kontroli miasta nad tym naturalnym monopolistą.

3. Dobra szkoła

 • Łódzka szkoła będzie stanowić wsparcie rozwoju firm i branż dających wysokie dochody i zarobki. Edukacja ma służyć potrzebom uczniów i przedsiębiorców. Zapewnimy wysoki poziom kształcenia, dobre szkoły zawodowe. Będziemy konsekwentnie prowadzić inwestycje w remonty i modernizację miejskich szkół, przedszkoli i żłobków.
 • Wzorem innych krajów UE należy rozwijać elementy dualnego systemu kształcenia, który opiera się na kształceniu teoretycznym i ogólnym w szkole oraz na nauce zawodu w zakładzie pracy. System ten jest upowszechniony w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Norwegii. Są to zarazem kraje z najniższym wskaźnikiem bezrobocia w Europie. W Niemczech większość młodzieży kończącej szkołę podstawową wybiera system dualny jako dalszą ścieżkę edukacji. Kształcenie dualne stosowane jest nie tylko na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego, lecz także szkół wyższych. Tam, gdzie pracodawcy wspólnie ze szkołami kształcą fachowców (dla przemysłu, budownictwa, usług), tam bezrobocie jest niskie i rzadziej narzeka się na niedopasowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy. Taki system nauczania pozwala ograniczyć bezrobocie, zwiększyć aktywność zawodową, wzmocnić więzy społeczne, zapewnić rozwój rodzimych firm i pozbyć się problemu, który od zawsze towarzyszył gospodarce Łodzi, czyli silnych wahań poziomu bezrobocia.
 • Dobre i dostępne przedszkola, żłobki oraz domy dziennego pobytu dla osób starszych przyczynią się do zwiększenia aktywności zawodowej.

4. Łódź innowacyjna

 • Naszym celem jest stworzenie w Łodzi największego w Polsce ośrodka nowoczesnego, ekologicznego i innowacyjnego przemysłu. To właśnie taki przemysł może zapewnić naszemu miastu dużą liczbę stabilnych i dobrze płatnych miejsc pracy. Będzie to oferta zarówno dla osób o wykształceniu zawodowym – praca dla wykwalifikowanych robotników, magazynierów, kierowców i fachowców różnych branży, jak i dla specjalistów wykształconych na politechnice.
 • Przywrócimy przemysł włókienniczy w oparciu o innowacyjne technologie Instytutów Włókiennictwa w Łodzi i Poznaniu dedykowane dla wielu branż.

5. Nowe tereny inwestycyjne

 • W najbliższej kadencji chcemy doprowadzić do przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego dla całej Łodzi. Inwestor musi mieć poczucie bezpieczeństwa, a obywatele muszą wiedzieć, jakie inwestycje mogą powstać w ich okolicy.
 • Chcemy prowadzić politykę reindustrializacji miasta, głęboko zintegrowaną z jego polityką komunikacyjną, przestrzenną, ochrony środowiska oraz polityką tworzenia miejsc pracy. Nowe tereny inwestycyjne powinny powstawać m.in. na południe od stacji Olechów, na obszarach z dobrym dostępem komunikacyjnym do miasta i regionu za pomocą szybkiej kolei aglomeracyjnej i rozwiniętej infrastruktury drogowej.
 • Utworzymy nowy obszar inwestycyjny – miejsce dedykowane laboratoriom, ośródkom badawczym i niewielkim innowacyjnym biznesom opartym na lokalnym potencjale. Będzie to Teren Inwestycyjny Dolina Jasienia – położony na obszarze dawnych zakładów Anilana. Rekultywacja terenu (której zamierzamy dokonać w ramach prac nad wystawą tzw. Zielonego EXPO) i renaturyzacja przepływającej tamtędy rzeki Jasień sprawią, że obecnie zdegradowane, poprzemysłowe tereny nabiorą nowego życia.

6. Godna promocja miasta

 • Wizerunek Łodzi w kraju nie jest dobry. Stanowi to przeszkodę dla rozwoju miasta, przyciągania i utrzymywania przedsiębiorców. Aktualnie Łódź jest promowana przez autobus i jednorożce.
 • Zapewnimy godną i skuteczną promocję miasta. Konieczna jest poprawa wizerunku Łodzi w kraju. Stawiamy na budowanie wizerunku Łodzi jako miasta nowej gospodarki, atrakcyjnego i dobrze zarządzanego. Łódź jest dobrym adresem na siedzibę dla firm. Kampania wizerunkowa Łodzi będzie się odwoływać również do dóbr kultury materialnej, jak pałace i muzea (np. promocja Nocy Muzeów).