Diagnoza: degradacja roli Jednostek Pomocniczych Miasta (JPM), ułomna obsługa Jednostek przez Biuro Partycypacji Społecznej, zdecydowanie za niskie budżety Osiedli w stosunku do oczekiwań społecznych, ograniczanie kompetencji Rad Osiedli (RO), bardzo słaba polityka informacyjna Urzędu Miasta Łodzi w odniesieniu do JPM.

Zobowiązania programowe:

  1. Powołanie pełnomocnika ds. Rad Osiedli w randze Wiceprezydenta Łodzi;
  2. Bieżący kontakt Prezydenta Miasta i komórek organizacyjnych UMŁ z RO (np. kwartalne spotkania Prezydenta z wszystkimi RO oraz z każdą z 36 RO w czasie swojej kadencji);
  3. Wydzielenie z Biura Partycypacji Społecznej oddzielnego biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta;
  4. Powołanie w każdej JPM sekretarza będącego pracownikiem biura (z pkt. 2), którego zadaniem byłaby wszechstronna obsługa Jednostki oraz przyjmowanie różnych wniosków mieszkańców (podobnie jak w tzw. furtkach miejskich);
  5. Zwiększenie budżetów RO o 100% do 50 mln. zł. z wyłączeniem finansowania przez RO dużych inwestycji drogowych np. powyżej 1 mln. zł. – do budowy dróg gruntowych można by stworzyć oddzielny fundusz (np. w wysokości 2% budżetu Miasta) z silnym głosem decyzyjnym RO;
  6. Zwiększenie kompetencji JPM (np. obowiązkowe konsultacje Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z RO w trakcie sporządzania planów, obligatoryjne opiniowanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego z terenu RO, większy wpływ na wybór zamawianych towarów i usług);
  7. Wydłużenie kadencji RO do 5 lat;
  8. Zdecydowana poprawa polityki informacyjnej Miasta w temacie JPM.